Familia Tildonk

Welkom in het gemeenschaps- en ontmoetingscentrum Familia te Tildonk, Kruineikestraat 2.

Familia vzw is een vereniging die tot belangeloos doel heeft :

-het organiseren van culturele en sportieve activiteiten,

-het stimuleren en bevorderen van het socio-culturele leven, het verenigings- en het gemeenschapsleven.

Dit alles zowel in eigen beheer en uit eigen initiatief als in ondersteuning van en/of in samenwerking met andere verenigingen en/of derden.

De vereniging beheert tevens het gemeenschaps- en ontmoetingscentrum Familia te Tildonk (voorheen Parochiezaal) met het oog op het bevorderen van het verenigingsleven en het laten plaatsvinden van gemelde activiteiten, zowel de eigen activiteiten als die van andere verenigingen en derden.

Zij kan ook alle initiatieven nemen die haar in staat moeten stellen de middelen te verwerven voor het bereiken van het gestelde doel en hiertoe mag zij tevens alle roerende en onroerende goederen huren, verhuren, kopen, verkopen, verwerven en beheren, zowel in eigendom als in vruchtgebruik, en alle zakelijke rechten, waaronder erfpacht en opstalrecht op die goederen bekomen, toestaan en vestigen.

Ze zal zo nodig ook daden van commerciƫle aard mogen stellen, voor zover deze aansluiten bij het doel van de vereniging.